317 A - Solrød Bymidte, Strandvejen

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde nr.

  317 A

 • Rammeområdets navn

  Solrød Bymidte, Strandvejen

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Centerformål i form af mindre detailhandelsbutikker til områdets daglige forsyning, offentlige formål, liberalt erhverv, cafeer, resturanter m.v. eller nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkningerne i forhold til omgivelserne samt boligformål og andre formål.
  Matr.nr. 60as Solrød By, Solrød, er udlagt til offentlige formål (kirke med tilhørende funktioner).

 • Bebyggelsen

  Bebyggelse med facade mod Strandvejen kan sammenbygges i skel under forudsætning af, at der fastsættes krå højdegrænseplaner, i forhold til naboskel, således at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.
  Antal etager:
  Max 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal ved ændret anvendelse fra bolig til erhverv og ved nybyggeri på pågældende ejendom(me) tilvejebringes opholdsareasl svarende til mindts 100% af boligetagearealet og 50% af erhvervsarealet samt 1,5 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal.

 • Øvrige bestemmelser

  Se også de generelle rammer.

  Butikkers max størrelse:
  Dagligvarebutikker max 500 m2, og udvalgsvarebutikker max 500 m2.

  Detailhandelsramme:
  Samlet etageareal i Solrød Bymidte (rammeområderne 301, 301 A, 302, 315 A, 316 A og 317 A) max 20.900 m2, svarende til mulighed for nybyggeri og omdannelse til butiksformål inden for områderne under ét på i alt ca. 9.900 m2. Heraf 1.500 m2 langs Strandvejen.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Distrikt

  Solrød

 • Status

  Vedtaget