Tillæg nr. 6 - Solbakkegård, Skolevej 70

Baggrund og formål

Natur‐, plan‐ og klimaudvalget besluttede den 5. december 2022 at igangsætte arbejdet med en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for at muliggøre etablering af en dagsinstitution på Skolevej 70.
Kommuneplantillægget sikrer, at planlovens krav, om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er overholdt.

Offentlig høring
Lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 var i offentlig høring i perioden fra den 5. april 2023 til den 6. juni 2023, begge dage medregnet. Der blev afholdt borgermøde om planforslagene i Havdrup den 3. maj 2023.

Redegørelse

Området udlægges i lokalplan 193.1 og i det tilførende kommuneplantillæg nr. 6 til offentlig formål. Det muliggør, at der på sigt kan etableres bebyggelse til anvendelser, der falder ind under offentlig formål i form af en daginstitution. Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt rammeområde nr. 193, der omfatter hele matr. nr. 10e Havdrup By, Havdrup.

Tillægget tillader en bebyggelsesprocent på 4 for hele området. Derudover fastsættes en maksimal højde på 8,5 m og et etageantal på 1,5. Kommuneplantillægget skal sikre, at planlovens krav, om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er overholdt.

Natura 2000

Natura 2000‐områder EU’s naturbeskyttelses‐direktiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU‐landene. Det skal ske ved at udpege
særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000‐områderne. Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan
skade et Natura 2000‐område.

Natura 2000‐området Ølsemagle Strand og Staunings Ø ligger i en afstand på fem km og Natura 2000‐området Gl. Havdrup Mose ligger i en afstand på 900 meter. Alene på grund af afstanden vurderes det, at gennemførelse af planerne ikke vil påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. Resultatet af miljøscreeningen for planforslagene medfører, at der ikke skal foretages en yderligere miljøvurdering.

Bilag IV‐arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre‐ og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000‐områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Solrød Kommune har den 12. januar 2023 besigtiget lokalplanområdet herunder den beplantede del af området samt hovedhuset (både loft og stueetage) og driftsbygning. Kommunen fandt i den forbindelse ikke tegn på bilag IV‐arter som f.eks. flagermus (ingen ekskrementer, hule træer, udgåede træer). Det vurderes derfor, at området ikke benyttes som yngle‐ eller rasteområde for plante‐ eller dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Området i dag

Lokalplanområdet på 1,5 ha omfatter matr. nr. 10e Havdrup By, Havdrup beliggende på Skolevej 70, 4622 Havdrup. Den nordvestligste del af området består af et buskads af tynde træer. I den nordøstlige del af området findes ejendommens eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen består af to driftsbygninger og et L-formet hovedhus. Sidstnævnte er i en stand der nødvendiggør nedrivning. De to driftsbygninger er i en bedre stand. Den øvrige del af området består af græsareal, enkelte frugttræer, en tidligere køkkenhave og et læhegn omkring grunden. Nord og nordøst for hovedhuset står tre store træer. Skolevej er den eneste adgang til grunden og parkering foregår på ca. 80 m2 areal mellem buskadset og hovedhuset.

Området i fremtiden

Området udlægges i lokalplan 193.1 og nærværende kommuneplantillæg nr. 6 til offentlig formål. Det muliggør, at der på sigt kan etableres bebyggelse til anvendelser der falder ind under offentlig formål i form af en daginstitution. Derudover foretages der ikke ændringer i kommuneplanens retningslinjer og udpegninger. Ejendommen fastholdes i landzone. 

Ejendommen er helt eller delvist omfattet af en række andre udpegninger i Solrød Kommuneplan 2021:
• Fremtidig omfartsvej (sydlige del af grunden)
• Støjende friluftsanlæg zone A
• Kirkeomgivelser (langs vejen)
• Område med bevaringsværdigt kulturmiljø (hele grunden)
• Særligt værdifuldt landbrugsområde (hele grunden)
• Skovrejsning uønsket (hele grunden)
• OSD-område (hele grunden)
• Større friluftsanlæg zone 2

Tillægget ændrer ikke ved disse udpegninger.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor “screenes”, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig
miljøvurdering.

Ud fra “screeningen” beslutter Byrådet, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 giver mulighed for anvende ejendommen til offentlig formål i form af en dagsinstitution.
Det er Byrådets vurdering, at der på baggrund af “screeningen” af forslag til lokalplan 193.1 for Solbakkegård, Skolevej 70, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af de to planforslag.

Se resultatet af miljøscreeningen her.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport blev offentliggjort sammen med planforslagene, og afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Klagevejledning

Du kan klage over et kommuneplantillæg, efter planen er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato den vedtagne plan er offentliggjort, dvs. senest den 5. oktober 2023.  

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Læs mere om klagevejledning her.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. senest den 7. marts 2024.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

193 - Solbakkegård, Skolevej 70