Strategisk miljøvurdering af kommuneplanen

Strategisk miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Solrød Kommune har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanforslaget har Solrød Kommune ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af de eventuelle miljøpåvirkninger, der vil kunne forekomme som følge af kommuneplanens gennemførelse.

De væsentligste ændringer, som er blevet vurderet, siden sidste kommuneplan er:

  1. Udpegning af areal til transport- og distributionserhverv i et indeklemt areal mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted, jf. Forslag til Fingerplan 2017. Området er beliggende i OSD-område, hvorfor OSD-redegørelse forventes at være en del af miljøvurderingen i forbindelse med den videre planlægning af området (kommuneplantillæg og lokalplan/lokalplaner).
    Udpegningen udgik dog af den endelige kommuneplan.

  2. Udvidelse af anvendelsesmuligheder i en række eksisterende eller planlagte områder. Fx udvides mulighederne i enkelte erhvervsområder til også at omfatte boliger. Hvis arealerne omdannes til boliger bortfalder muligheden for erhverv.

  3. Udlæg af to mindre rammer til byudvikling af lokal karakter (hhv. til landsbyskole og til omdannelse af eksisterende gård til boliger), jf. Forslag til Fingerplan 2017.

I forbindelse med kommuneplanforslaget blev de eventuelle miljøpåvirkninger, der vil kunne forekomme som følge af kommuneplanens gennemførelse vurderet, herunder hvorvidt planen indeholdt væsentlige ændringer, som kunne påvirke yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne i kommunen. Konklusionen var, at kommuneplanforslaget ikke udløser en miljøvurdering i sig selv, ej heller påvirker yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. Dog påpegede vurderingen, at en række forhold kræver yderligere undersøgelser og vurdering, inden områderne kan tages i anvendelse. Særligt udlæg af det indeklemte areal bør undersøges nærmere, men eftersom udlægget udgår af den endelige kommuneplan, udskydes dette til en eventuel videre planlægning for området.

I øvrigt forventes nødvendige undersøgelse gennemført i forbindelse med den videre planlægning for de enkelte områder.

Resultatet af den strategiske miljøvurdering var i høring samtidig med kommuneplanforslaget, og der indkom ingen bemærkninger hertil.

Se den strategiske miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 her. (696.6 KB)

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 425 af 18/05/2016) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling, og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer. Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et i loven bredt defineret miljøbegreb, der. f.eks. omfatter påvirkning af flora og fauna, påvirkning af jord, vand og luft og påvirkning af befolkningens sundhed.

Kommuneplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet den fastsætter rammer for fremtidig anlægstilladelser, og derfor skal kommuneplanens sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet vurderes. Når der er tale om ændringer af eksisterende planer, er det dog kun ændringerne, der skal miljøvurderes. Det vil sige dér, hvor der foretages en indholdsmæssig eller geografisk ændring af det hidtidige plangrundlag i form af nyt arealudlæg eller ændring af rammer og retningslinjer. Det hidtidige plangrundlag er Solrød Kommuneplan 2013- 2025. Der er ikke foretaget miljøvurderinger af ændringer, der ikke har betydning i praksis.

Først vurderes det, om planens indhold kræver miljøvurdering (screening). Skal der gennemføres en miljøvurdering, skal vurderingen dokumenteres i en miljørapport, som kan indarbejdes i kommuneplanens redegørelse.

Screeningen af Solrød Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017-2029 blev sendt i høring i perioden fra den 10. april 2017 til den 21. april 2017. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to interne høringssvar med bemærkninger til screeningen, begge omhandlende fokuspunkter, som vil bør undersøges nærmere i forbindelse med den videre planlægning.

Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af dyre- og plantearter nævnt i direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter. Disse arter kan forekomme overalt, både i og uden for naturbeskyttelsesområderne. Artsbeskyttelsen indebærer, at der er forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder og mod alle former for forsætlig indfangning, indsamling, drab eller forstyrrelse.
Det betyder, at Solrød Kommune har en særlig forpligtelse til at beskytte netop disse arter.

I Solrød Kommune er der kendskab til 8 bilag IV-arter, nemlig spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander, brunflagermus, dværgflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus og vandflagermus. De 3 første arter er kortlagt grundigt i 2013, mens vores viden om flagermusene er begrænset.

Ved sagsbehandling af planer og projekter skal der foretages en screening for projektets indvirkning på eventuelt forekommende og muligt forekommende bilag IV-arter. Herved undgår vi at beskadige bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.